XMedia Recode v3.5.1.8 繁體中文版 – 可轉換幾乎所有已知影音格式的軟體

XMedia RecodeXMedia Recode 是一款免費的影音格式轉換軟體,可以轉換幾乎所有已知的影音格式,包括 3GP, 3GPP, 3GPP2, AAC, AC3, AMR, ASF, AVI, AVISynth, DVD, FLAC, FLV, H.261, H.263, H.264, M4A , m1v, M2V, M4V, Matroska (MKV), MMF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, TRP, MP2, MP3, MP4, MP4V, MOV, OGG, PSP, (S)VCD, SWF , VOB, WAV, WMA 和 WMV。不過,XMedia Recode 只能轉換沒有保護的 DVD。
閱讀全文